Logo Fundusze europejskie

Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem realizuje projekt pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku” współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014 – 2020.

Przedmiotowy projekt obejmuje rozbudowę, przebudowę i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku wraz z zakupem wyposażenia wystaw muzealnych.

CELE PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej Muzeum Bitwy pod Grunwaldem oraz poprawa warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej.

Celami szczegółowymi są:

  • zwiększenie dostępu do kultury i jej zasobów dla mieszkańców regionu i turystów, w tym osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie całorocznego działania Muzeum,
  • wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, także osób niepełnoprawnych,
  • umożliwienie nowych form uczestnictwa w kulturze poprzez rozwój oferty kulturalnej odpowiadającej na nowe potrzeby wynikające z rozwoju technicznego i technologicznego,
  • podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez modernizację miejsca ekspozycji dziedzictwa kulturowego.

PLANOWANE EFEKTY:

Realizacja projektu przyczyni się do:

  • Wzrostu oczekiwanej liczby odwiedzin w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem
  • Wzrostu liczby osób korzystających z obiektów Muzeum Bitwy pod Grunwaldem
  • Wzrostu zatrudnienia w Muzeum bitwy pod Grunwaldem

WARTOŚĆ PROJEKTU: 48 896 293,93 PLN

WKŁAD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO: 27 576 524,28 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:  15 065 040,65 PLN

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:
– specjalny adres e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub
– elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci).

Więcej informacji na temat mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć finansowych znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej pod adresem: http://pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci.