W związku z paragrafem 12 ust. 1 pkt 1 f umowy zawartej pomiędzy firmą Carpathia Industries a Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, Muzeum informuje, że z dniem 5 września odstąpiło od realizacji inwestycji z ww. firmą. Zgodnie z ustaleniami Inspektora Nadzoru wykonawca do końca sierpnia nie realizował prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

W szczególności Wykonawca nie zrealizował żadnych prac w zakresie instalacji sanitarnych zewnętrznych, instalacji sanitarnych wewnętrznych oraz instalacji elektrycznych zewnętrznych, które zgodnie z harmonogramem powinny być w wykonane do 31 sierpnia 2018 r. Wykonawca wykonał jedynie w zakresie robót drogowych częściową rozbiórkę nawierzchni z trylinki. Wartość tych robót drogowych stanowiła znikomy procent w stosunku do kwoty ujętej w harmonogramie. W zakresie robót budowlanych Wykonawca również nie wywiązał się z postanowień harmonogramu co do zakresu i wartości robót. Ponadto Wykonawca nie wywiązał się z obowiązku zapewnienia stałego nadzoru przez kierownika budowy nad realizacją robót.

W związku z powyższym, po konsultacji z Inspektorem Nadzoru oraz działem prawnym, podjęto decyzję o odstąpieniu od umowy i rozpisanie nowego postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy.

Na chwilę obecną realizacja inwestycji nie jest zagrożona.