Stębark (pole bitwy pod Grunwaldem), ruiny kaplicy pobitewnej p.w. Najświętszej Maryi Panny z XV wieku: pilne prace konserwatorskie i restauratorskie

Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku realizuje zadanie pn. „Stębark (pole bitwy pod Grunwaldem), ruiny kaplicy pobitewnej p.w. Najświętszej Maryi Panny z XV wieku: pilne prace konserwatorskie i restauratorskie”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków w kwocie 91 155,79 zł oraz ze środków Samorządzu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w kwocie 46 604,21 zł. Projekt zakłada oczyszczenie powierzchni ścian i korony muru, naprawę powierzchni murów, spoinowanie, wzmocnienie powierzchni struktury kamienia oraz zabezpieczenie przed dalszą destrukcją.

Głównym celem realizowanego projektu jest zabezpieczenie oraz utrwalenie pozostałości kaplicy pobitewnej, wniesionej jako miejsce uczczenia pamięci ofiar poległych w bitwie pod Grunwaldem. Miejsce to posiada dużą wartość historyczną, gdyż jest jedynym pewnym świadectwem pozwalającym dokładnie określić miejsce bitwy. Ponadto ma ogromne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego w kontekście lokalnym oraz ogólnoświatowym, ze względu na fakt, iż bitwa pod Grunwaldem była jedną z największych bitew średniowiecznej Europy.

Realizacja zadania będzie także skutkować realizacją następujących celów:

  • Edukacyjnych – organizacja lekcji muzealnych, wystaw stałych i czasowych dedykowanych turystom oraz lokalnej społeczności, szczególnie dzieciom i młodzieży
  • Społecznych – organizacja imprez historycznych dla społeczności lokalnej i regionalnej, istotne miejsce wykorzystywane podczas inscenizacji bitwy
  • Ekonomicznych – wzrost liczby miejsc pracy pośród lokalnej społeczności

Tak wyznaczone cele będą miały wpływ na podtrzymywanie i rozpowszechnianie polskiej tradycji narodowej i państwowej, a także poprawią poczucie tożsamości lokalnej i regionalnej. Realizacja zadania przyczyni się do integracji lokalnych grup społecznych oraz będzie odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie Polaków na obcowanie z kulturą.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 137 760,00 zł

WKŁAD BUDŻETU PAŃSTWA: 91 155,79 zł

WKŁAD SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO – MAZURSKIEGO: 46 604,21 zł