Plakat - Pierwszy Ogólnopolski konkurs literacki "Poezja Grunwaldu"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim, którego Organizatorem jest Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.

Przenieś się do  okresu średniowiecza i zapisz swoje myśli na kartce papieru.

Najpiękniejsze prace zostaną nagrodzone wyjątkowymi upominkami oraz opublikowane w Tomie I Poezji Grunwaldu.

Na prace czekamy do 24 listopada 2023 roku. Powodzenia !

REGULAMIN KONKURSU
        I. ORGANIZATOR

Organizatorem Konkursu jest Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.

        II. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Konkurs adresowany jest wyłącznie do obywateli Polski, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dołączenia pisemnej zgody rodziców, opiekunów lub przedstawicieli ustawowych na udział  w Konkursie.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych – wśród osób od 8 do 15 rok życia i osób od 16 roku życia.
 3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są członkowie najbliższej rodziny pracowników Organizatora.
 4. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy pisemnej, w dowolnej formie literackiej. Tematem konkursu jest „Poezja Grunwaldu”.
 5. Objętość tekstu nie może przekroczyć 5 stron A4, czcionka Calibri 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5 cm.
 6. Uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 własny, samodzielnie napisany utwór  w dowolnej formie: np. opowiadania, wypracowania, felietonu, eseju, wywiadu itd.  w języku polskim, który nie był wcześniej publikowany i nagradzany w innych konkursach.
 7. Zgłaszając swój udział w Konkursie, uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do przesłanej przez niego pracy konkursowej.
 8. Organizator dokona weryfikacji, czy praca nie ma znamion plagiatu, czy nie zostały skopiowane fragmenty prac osób trzecich, dostępne elektronicznie na stronach internetowych. Prace takie zostaną odrzucone przez Organizatora. 
 9. Pracę konkursową należy przesłać w postaci plików z rozszerzeniem .odt, .rtf, .doc lub .docx na dres: w.paw@muzeumgrunwald.pl. W nazwie pliku powinno znajdować się godło/pseudonim Uczestnika, tytuł Pracy Konkursowej oraz gatunek literacki.
 10. Dane kontaktowe: imię i nazwisko, klasa i szkoła, adres korespondencyjny oraz  numer telefonu należy wpisać w treść e-maila. Do czasu ogłoszenia wyników nazwiska autorów znane będą wyłącznie Organizatorowi.
 11. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 12. Przesłanie zgłoszenia na Konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby Konkursu (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).
        III. TERMINY
 1. Termin zgłaszania prac konkursowych: do 24.11.2023 roku.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu: do 15.12.2023 roku.
 3. Informacja o wynikach Konkursu ukaże się na stronach internetowych Organizatora: https://muzeum-grunwald.pl
 4. O miejscu i sposobie ogłoszenia wyników oraz wręczeniu nagród Organizatorzy poinformują Uczestników pocztą e-mail.
        IV. JURY
 1. Jury Konkursu będzie oceniać teksty według następujących kryteriów:
  1. spełnienie wymogów wybranej formy literackiej
  1. twórczy, oryginalny charakter 
  1. wartość literacka, styl i kompozycja utworu
  1. zgodność z wytycznymi Regulaminu Konkursu
 2. Decyzje jury są ostateczne i nie można się od nich odwołać.
        V. NAGRODY
 1. Fundatorem    nagród w          Konkursie         jest Muzeum Bitwy pod Grunwaldem.
 2. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w postaci piór marki Waterman i  Parker oraz dyplomy.
 3. Organizator przewiduje przyznanie I, II i III nagrody.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.
 5. Możliwa jest pokonkursowa publikacja wybranych prac, po niezbędnych pracach redaktorskich, na stronach internetowych.
        VI. PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik lub opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika, udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do publikacji pracy konkursowej w całości lub części, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:

 1. trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie  do pamięci komputera oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych  do zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub czasowe utrwalanie 

lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

 • publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 • rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
 • prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych  i promocyjnych.

        VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: https://muzeum-grunwald.pl
 2. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i dokonywania zmian  w Regulaminie.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu i niewyłonienia laureatów bez podawania powodów.
 5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.
        VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej: RODO:

 1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w konkursie literackim

„Poezja Grunwaldu” organizowanym przez Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, jego przeprowadzenia, udokumentowania jego przebiegu, promocji, reklamy oraz rozliczenia.

 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO –  w związku z wyrażoną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie:
 • podmioty organizujące konkurs literacki oraz dokonujące ekspertyzy, 

jak również podmioty zaangażowane, w szczególności w proces audytu i kontroli;

 • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji w/wym. celu, w jakim zostały pozyskane:

 1. przez okres 5 lat, liczonych od roku następnego po przyznaniu nagród  w w/wym. konkursie;
 2. następnie przechowywane będą przez okres wskazany w Instrukcji kancelaryjnej, o której mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 poz. 67).

7) Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje:

 1. prawo do  wycofania  zgody  w  każdym  momencie,  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed  jej wycofaniem z art. 7 RODO;
 2. prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii  z art. 15 RODO;
 3. prawo do sprostowania swoich danych z art. 16 RODO;
 4. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) z art. 17 RODO;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych z art. 18 RODO;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego z art. 77 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/wym. celu. Ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w w/wym. konkursie, w szczególności otrzymania nagrody.
 8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu z art. 22 RODO.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.

ZGODA NA UCZESTNICTWO DZIECKA / PODOPIECZNEGO

w konkursie literackim „Poezja Grunwaldu”

Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na udział mojego dziecka/podopiecznego

……………………………….     …………………..………..(proszę podać imię i nazwisko) w konkursie

literackim „Poezja Grunwaldu”, a tym samym przyjmuje Regulamin konkursu jako wiążący.

……………………………………… 

(czytelny podpis)