Pierwsza Grunwaldzka Olimpiada Historyczna Juniorów

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w I Grunwaldzkiej Olimpiadzie Juniorów, której Organizatorem jest Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.

Zakres wiedzy obejmuje ogólną wiedzę historyczną ze szczególnym uwzględnieniem  okresu wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim 1409-1411.

Olimpiada zostanie przeprowadzona w formie pisemnego testu, jednokrotnego wyboru.

Konkurs odbędzie się 15 marca 2024 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.

Do udziału zapraszamy uczniów klas podstawowych.

Prosimy o zgłaszanie uczestników na adres e-mail: w.paw@muzeumgrunwald.pl

REGULAMIN I OLIMPIADY HISTORYCZNEJ JUNIORÓW

                „OKRES WIELKIIEJ WOJNY Z ZAKONEM KRZYŻACKIM 1409-1411”

I. ORGANIZATOR

Organizatorem Olimpiady Historycznej Juniorów „Okres wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim 1409-1411”  jest Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.

      II.      ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Olimpiada adresowana jest do dzieci szkół podstawowych. Osoby biorące udział są zobowiązane dostarczyć w dniu wydarzenia pisemnej zgody rodziców, opiekunów lub przedstawicieli ustawowych na udział w olimpiadzie.
 2. Olimpiada zostanie przeprowadzona w formie pisemnego testu, jednokrotnego wyboru.
 3. Z udziału w Olimpiadzie wyłączeni są członkowie najbliższej rodziny pracowników Organizatora.
 4. Zakres wiedzy obejmuje ogólną wiedzę historyczną z szczególnym uwzględnieniem  okresu wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim 1409-1411.
 5. Wzięcie udziału w Olimpiadzie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z wyrażeniem zgody  na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych na potrzeby Olimpiady (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).

      III. TERMINY I MIEJSCE

 1. Olimpiada odbędzie się 15 marca 2024 o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Muzeum Bitwy po Grunwaldem
 2. Termin zgłaszania uczestnika Olimpiady mija w dniu Olimpiady.
 3. Ogłoszenie wyników Olimpiady nastąpi tego samego dnia.

        IV.   KOMISJA

Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwać będzie komisja w której skład wejdą przedstawiciele Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.

V. NAGRODY

 1. Fundatorem nagród w Konkursie jest Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.
 2. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz zestawy upominków.
 3. Organizator przewiduje przyznanie I, II i III nagrody.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie:  www.muzeum-grunwald.pl
 2. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji i dokonywania zmian  w Regulaminie.

VII. Bibliografia Olimpiady

 1. Zakres wiadomości niezbędnych do przygotowania do Olimpiady obejmuje materiał wskazany w bibliografii Olimpiady , dostępny na stronie internetowej www.muzeum-grunwald.pl lub w siedzibie Organizatora.

Bibliografia Olimpiady:

-Andrzej Nadolski – „ Broń i strój rycerstwa polskiego w średniowieczu”

-Andrzej Nowakowski – „ O wojskach Zakonu Szpitala Najświętszej Marii -Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie zwanego Krzyżackim”

-Andrzej Nadolski „Grunwald 1410”

-Andrzej Klein, Andrzej Nadolski, Andrzej Nowakowski  „Album Grunwaldzki”

-Stefan M. Kuczyński „Bitwa pod Grunwaldem”

-Witold Mikołajczak „Grunwald 1410.  Krok od klęski”

-Stefan M. Kuczyński „Król Jagiełło ok. 1351-1434”